a man standing on top of a hill with his arms in the air and hands raised
Save
karunungansabibliya.blogspot.com

Bible Verses Tagalog Tungkol Sa Buhay

Ang bible verses tagalog tungkol sa buhay ay mga salita ng Dios sa Bibliya na nagtuturo sa atin kung paano mamumuhay ng ayon sa kalo...

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.