Kiềng dẹt d15 chạm hoa lá nụ sen bạc nguyên chất 99