an anime character with red hair and white dress holding a stuffed animal in her arms
Save
wattpad.com

[Sưu Tầm] Ảnh Đẹp (。・ω・。)ノ♡ - 12 Chòm Sao

#𝙽𝚐𝚞𝚘̂̀𝚗: 𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚠𝚠𝚠.𝚙𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝.𝚌𝚘𝚖/ #𝙽𝚐𝚞𝚘̂̀𝚗: 𝚑𝚝𝚝𝚙://𝚠𝚠𝚠.𝚠𝚎𝚒𝚋𝚘.𝚌𝚘𝚖/𝚒𝚋𝚞𝚔𝚒𝚜𝚊𝚝𝚜𝚞𝚔𝚒 --------------------- • 𝙽𝚐𝚞𝚘̂̀𝚗 𝚑𝚊̂̀𝚞 𝚑𝚎̂́𝚝 𝚕𝚊̂́𝚢 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚖𝚊̣𝚗𝚐, 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚙𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛𝚎𝚜𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝚈 𝚇𝚞𝚢, 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚐𝚑𝚒 𝚛𝚘̃ 𝚘̛̉ 𝚝𝚛𝚎̂𝚗, 𝚌𝚘̀𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚞 𝚡𝚘́𝚝 𝚐𝚒̀ 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚌𝚊̣̂𝚞 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚊̉𝚖 𝚌𝚑𝚘.( .Ő‿ζŐ)ノ♡ • Đ𝚊̂𝚢 𝚍𝚞̀ 𝚜𝚊𝚘 𝚌𝚞̃𝚗𝚐…
wattpad
Wattpad
32M followers

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.